Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng sản xuất

Biểu đồ lương trưởng phòng sản xuất

19 triệu 555 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng sản xuất19,555,000 VNĐ