Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng sản xuất

Biểu đồ lương trưởng phòng sản xuất

21 triệu 227 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng sản xuất21,227,000 VNĐ