Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng tài chính

Biểu đồ lương trưởng phòng tài chính

26 triệu 875 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng tài chính26,875,000 VNĐ