Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng tài chính

Biểu đồ lương trưởng phòng tài chính

18 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng tài chính18,375,000 VNĐ