Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng thiết kế

Biểu đồ lương trưởng phòng thiết kế

17 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng thiết kế17,500,000 VNĐ