Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng thiết kế

Biểu đồ lương trưởng phòng thiết kế

19 triệu 62 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng thiết kế19,062,000 VNĐ