Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng thu nợ

Biểu đồ lương trưởng phòng thu nợ

14 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng thu nợ14,250,000 VNĐ