Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng thương mại

Biểu đồ lương trưởng phòng thương mại

18 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng thương mại18,750,000 VNĐ