Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng truyền thông

Biểu đồ lương trưởng phòng truyền thông

17 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng truyền thông17,000,000 VNĐ