Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng tuyển dụng

Biểu đồ lương trưởng phòng tuyển dụng

19 triệu 83 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng tuyển dụng19,083,000 VNĐ