Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng tuyển dụng

Biểu đồ lương trưởng phòng tuyển dụng

23 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng tuyển dụng23,750,000 VNĐ