Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương trưởng phòng xuất nhập khẩu

Biểu đồ lương trưởng phòng xuất nhập khẩu

21 triệu 416 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của trưởng phòng xuất nhập khẩu21,416,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng trưởng phòng xuất nhập khẩu