Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương y tế

Biểu đồ lương y tế

10 triệu 732 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của y tế10,732,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng y tế