Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương y tế

Biểu đồ lương y tế

11 triệu 746 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của y tế11,746,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng y tế