Tìm kiếm nâng cao

Tỉnh thành

Trình độ học vấn

Quận huyện

Giới tính

Mức lương

Hình thức công việc

Cấp bậc

Kinh nghiệm

Cập nhật

Tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Quận Hà Đông Hà Nội

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

Kế toán tổng hợp

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của các đơn vị để bảo quản, theo dõi và hạch toán lên phần mềm kế toán; rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, báo cáo kịp thời các nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro sai phạm thuế; xuất hóa đơn khi có phát sinh. - Theo dõi tình hình nộp NSNN của từng đơn vị trong tập đoàn - Thực hiện các phần hành kế toán: tiền, công nợ, tồn kho, tài sản, doanh thu, chi phí, xác định kết quả. - Lập báo cáo thuế định kỳ, lập BCTC một số đơn vị theo yêu cầu. - Giao dịch với cơ quan thuế; tham gia làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế. - Chủ động cập nhật chế độ, chính sách về thuế; tham mưu cho cấp trên trong việc phổ biến các quy định mới về thuế trong toàn Tập đoàn.

xem thêm Xem thêm

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

Kế toán tổng hợp

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của các đơn vị để bảo quản, theo dõi và hạch toán lên phần mềm kế toán; rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, báo cáo kịp thời các nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro sai phạm thuế; xuất hóa đơn khi có phát sinh. - Theo dõi tình hình nộp NSNN của từng đơn vị trong tập đoàn - Thực hiện các phần hành kế toán: tiền, công nợ, tồn kho, tài sản, doanh thu, chi phí, xác định kết quả. - Lập báo cáo thuế định kỳ, lập BCTC một số đơn vị theo yêu cầu. - Giao dịch với cơ quan thuế; tham gia làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế. - Chủ động cập nhật chế độ, chính sách về thuế; tham mưu cho cấp trên trong việc phổ biến các quy định mới về thuế trong toàn Tập đoàn.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Đại Dương

[Hà Đông] Kế toán tổng hợp Nam

Công Ty Đại Dương

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

• Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa cac đơn vị nội bộ ,dữ liệu chi tiết và tổng hợp. • Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh • Kiểm tra cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, chi phí trả trước, trích trước chi phí, Phân bổ lương cho toàn công ty, công nợ khác, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế. • Kiểm soát công nợ phải thu khách hàng. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. • Kiểm soát và lưu giữ sổ chi tiết và in sổ tổng hợp cho toàn công ty • Kiểm soát tài sản cố định, CCDC, trực tiếp theo dõi, lập,quản lý tài sản, CCDC • Lập báo cáo tài chính theo từng tháng, quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết, quyết toán toàn công ty, thuế thu nhập cá nhân, thuế TNDN. • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán. Hỗ trợ nghiệp vụ cho các nhân viên kế toán. • Tham gia phối hợp..

xem thêm Xem thêm

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

Kế toán tổng hợp

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

mức lương Thỏa thuận địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của các đơn vị để bảo quản, theo dõi và hạch toán lên phần mềm kế toán; rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, báo cáo kịp thời các nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro sai phạm thuế; xuất hóa đơn khi có phát sinh. - Theo dõi tình hình nộp NSNN của từng đơn vị trong tập đoàn - Thực hiện các phần hành kế toán: tiền, công nợ, tồn kho, tài sản, doanh thu, chi phí, xác định kết quả. - Lập báo cáo thuế định kỳ, lập BCTC một số đơn vị theo yêu cầu. - Giao dịch với cơ quan thuế; tham gia làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế. - Chủ động cập nhật chế độ, chính sách về thuế; tham mưu cho cấp trên trong việc phổ biến các quy định mới về thuế trong toàn Tập đoàn.

xem thêm Xem thêm

Công Ty Tnhh Thương Mại Hồ Sơn

Kế toán tổng hợp

Công Ty Tnhh Thương Mại Hồ Sơn

mức lương 5 - 7 triệu địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

- Theo dõi, quản lý, kiểm kê hàng hóa, nhập xuất tồn kho. - Theo dõi, quản lý thu-chi tiền mặt,ngân hàng,lấy sổ phụ. - Theo dõi công nợ phải thu, phải trả - Lập báo cáo thuế, xuất hoá đơn GTGT - Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

xem thêm Xem thêm

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

Kế toán tổng hợp

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

1. Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của các đơn vị để bảo quản, theo dõi và hạch toán lên phần mềm kế toán; rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, báo cáo kịp thời các nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro sai phạm thuế; xuất hóa đơn khi có phát sinh 2. Theo dõi tình hình nộp NSNN của từng đơn vị trong tập đoàn 3. Thực hiện các phần hành kế toán: tiền, công nợ, tồn kho, tài sản, doanh thu, chi phí, xác định kết quả 4. Lập báo cáo thuế định kỳ, lập BCTC một số đơn vị theo yêu cầu 5. Giao dịch với cơ quan thuế; tham gia làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế 6. Chủ động cập nhật chế độ, chính sách về thuế; tham mưu cho cấp trên trong việc phổ biến các quy định mới về thuế trong toàn Tập đoàn.

xem thêm Xem thêm

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

Kế toán tổng hợp

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

- Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng và các tài liệu liên quan, kiểm tra, đảm bảo tính rõ ràng, có cơ sở của các chứng từ kế toán; hạch toán kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào hệ thống, thực hiện các nghiệp vụ của kế toán tổng hợp đảm bảo thực hiện đúng chế độ và Chuẩn mực kế toán hiện hành. - Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu khách hàng: chi tiết và tổng hợp; tham gia công tác kiểm kê, đối chiếu định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. - Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán theo yêu cầu của Kế toán trưởng; lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo nghiệp vụ định kỳ tháng, quý, năm hoặc đột xuất, giải trình chi tiết khi được yêu cầu. - Giao dịch, làm việc với ngân hàng, thuế, bảo hiểm, ... đáp ứng đầy đủ, kịp thời thông tin tài chính, hồ sơ vay ngân hàng. - Cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, ... theo yêu cầu của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

Kế toán tổng hợp

Công ty CP Tập Đoàn Thăng Long

mức lương 10 - 15 triệu địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

- Tiếp nhận, xử lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng và các tài liệu liên quan, kiểm tra, đảm bảo tính rõ ràng, có cơ sở của các chứng từ kế toán; hạch toán kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào hệ thống, thực hiện các nghiệp vụ của kế toán tổng hợp đảm bảo thực hiện đúng chế độ và Chuẩn mực kế toán hiện hành. - Kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu khách hàng: chi tiết và tổng hợp; tham gia công tác kiểm kê, đối chiếu định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. - Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán theo yêu cầu của Kế toán trưởng; lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo nghiệp vụ định kỳ tháng, quý, năm hoặc đột xuất, giải trình chi tiết khi được yêu cầu. - Giao dịch, làm việc với ngân hàng, thuế, bảo hiểm, ... đáp ứng đầy đủ, kịp thời thông tin tài chính, hồ sơ vay ngân hàng. - Cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, ... theo yêu cầu của cấp trên.

xem thêm Xem thêm

no image

Lasca Tuyển Dụng Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Lasca Corp

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

- Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty. - Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty - Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán - Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết - Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu - Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán - Trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

xem thêm Xem thêm

Công ty đông phong

kế toán tổng hợp

Công ty đông phong

mức lương 7 - 10 triệu địa điểm Quận Hà Đông, Hà Nội

MÔ TẢ 1.CÔNG NỢ -Kiểm tra chứng từ trước khi lập thủ tục thu,chi -Lập phiếu thu ,chi,làm căn cứ cho thủ quỹ thu,chi tiền kịp thời chính xác và theo đúng quy định. -Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ -in,báo cáo quỹ và số quỹ tiền mặt. -Theo dõi đối chiếu,kiểm tra tồn quỹ tiền mặt. -Lập lịch thanh toán công nợ đối với khách hàng,nhà cung cấp. 2.Doanh Thu -Đối chiếu/kiểm tra/xác nhận số liệu báo cáo doanh thu từ trung tâm dịch vụ khách hàng sau đó lập báo cáo doanh thu thực hiện trong kỳ. -Kiểm tra chứng từ doanh thu SALE từ các chi nhánh và mức độ hợp lệ 3.Kho -Lập chứng từ nhập xuất,hàng hóa. -Lập báo cáo tồn kho,báo cáo nhập xuất tồn -Kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho ,hàng hóa ,vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý

xem thêm Xem thêm

2

Có việc siêu tốc cập nhật cv nhanh - bật đèn xanh cho nhà tuyển dụng:

Tải CV từ máy tính của bạn

Từ khóa liên quan:

Địa điểm:

Công ty:

Liên hệ qua skype Liên hệ qua số điện thoại