Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương bếp chính

Biểu đồ lương bếp chính

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của bếp chính8,500,000 VNĐ