Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương bếp chính

Biểu đồ lương bếp chính

11 triệu 346 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của bếp chính11,346,000 VNĐ