Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chỉ huy công trình

Biểu đồ lương chỉ huy công trình

17 triệu 823 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chỉ huy công trình17,823,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng chỉ huy công trình