Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên an ninh

Biểu đồ lương chuyên viên an ninh

17 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên an ninh17,500,000 VNĐ