Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên cung ứng

Biểu đồ lương chuyên viên cung ứng

18 triệu 285 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên cung ứng18,285,000 VNĐ