Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên cung ứng

Biểu đồ lương chuyên viên cung ứng

15 triệu 666 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên cung ứng15,666,000 VNĐ