Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên kinh doanh

Biểu đồ lương chuyên viên kinh doanh

14 triệu 510 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên kinh doanh14,510,000 VNĐ