Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên kinh doanh

Biểu đồ lương chuyên viên kinh doanh

15 triệu 753 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên kinh doanh15,753,000 VNĐ