Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên marketing

Biểu đồ lương chuyên viên marketing

10 triệu 733 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên marketing10,733,000 VNĐ