Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên marketing

Biểu đồ lương chuyên viên marketing

12 triệu 160 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên marketing12,160,000 VNĐ