Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên phân tích

Biểu đồ lương chuyên viên phân tích

12 triệu 184 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên phân tích12,184,000 VNĐ