Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên phân tích

Biểu đồ lương chuyên viên phân tích

15 triệu 633 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên phân tích15,633,000 VNĐ