Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên phân tích tài chính

Biểu đồ lương chuyên viên phân tích tài chính

12 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên phân tích tài chính12,000,000 VNĐ