Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên quảng cáo

Biểu đồ lương chuyên viên quảng cáo

17 triệu 400 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên quảng cáo17,400,000 VNĐ