Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên sự kiện

Biểu đồ lương chuyên viên sự kiện

14 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên sự kiện14,500,000 VNĐ