Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên sự kiện

Biểu đồ lương chuyên viên sự kiện

9 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên sự kiện9,750,000 VNĐ