Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên tái bảo hiểm

Biểu đồ lương chuyên viên tái bảo hiểm

15 triệu 71 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên tái bảo hiểm15,071,000 VNĐ