Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên tuyển dụng

Biểu đồ lương chuyên viên tuyển dụng

9 triệu 857 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên tuyển dụng9,857,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng chuyên viên tuyển dụng