Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên tuyển dụng

Biểu đồ lương chuyên viên tuyển dụng

11 triệu 203 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên tuyển dụng11,203,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng chuyên viên tuyển dụng