Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương chuyên viên vật tư

Biểu đồ lương chuyên viên vật tư

12 triệu 857 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của chuyên viên vật tư12,857,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng chuyên viên vật tư