Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương content writer

Biểu đồ lương content writer

9 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của content writer9,000,000 VNĐ