Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương content writer

Biểu đồ lương content writer

11 triệu 100 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của content writer11,100,000 VNĐ