Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc chi nhánh

Biểu đồ lương giám đốc chi nhánh

15 triệu 666 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc chi nhánh15,666,000 VNĐ