Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc chi nhánh

Biểu đồ lương giám đốc chi nhánh

21 triệu 312 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc chi nhánh21,312,000 VNĐ