Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc nhà máy

Biểu đồ lương giám đốc nhà máy

26 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc nhà máy26,250,000 VNĐ