Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc nhà máy

Biểu đồ lương giám đốc nhà máy

24 triệu 428 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc nhà máy24,428,000 VNĐ