Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc nhân sự

Biểu đồ lương giám đốc nhân sự

22 triệu 700 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc nhân sự22,700,000 VNĐ