Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám đốc nhân sự

Biểu đồ lương giám đốc nhân sự

21 triệu 875 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám đốc nhân sự21,875,000 VNĐ