Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát bán hàng

Biểu đồ lương giám sát bán hàng

14 triệu 709 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát bán hàng14,709,000 VNĐ