Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát bán hàng

Biểu đồ lương giám sát bán hàng

16 triệu 117 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát bán hàng16,117,000 VNĐ