Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát công trình xây dựng

Biểu đồ lương giám sát công trình xây dựng

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát công trình xây dựng8,500,000 VNĐ