Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát thi công

Biểu đồ lương giám sát thi công

10 triệu 568 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát thi công10,568,000 VNĐ