Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát thi công

Biểu đồ lương giám sát thi công

12 triệu 653 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát thi công12,653,000 VNĐ