Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát xây dựng

Biểu đồ lương giám sát xây dựng

10 triệu 642 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát xây dựng10,642,000 VNĐ