Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương giám sát xây dựng

Biểu đồ lương giám sát xây dựng

15 triệu 166 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của giám sát xây dựng15,166,000 VNĐ