Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương hành chính nhân sự

Biểu đồ lương hành chính nhân sự

10 triệu 675 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của hành chính nhân sự10,675,000 VNĐ