Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương hành chính nhân sự

Biểu đồ lương hành chính nhân sự

9 triệu 475 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của hành chính nhân sự9,475,000 VNĐ