Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương hr

Biểu đồ lương hr

18 triệu 26 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của hr18,026,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng hr