Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương hr

Biểu đồ lương hr

15 triệu 530 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của hr15,530,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển dụng hr