Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán công nợ

Biểu đồ lương kế toán công nợ

9 triệu 27 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán công nợ9,027,000 VNĐ