Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán doanh nghiệp

Biểu đồ lương kế toán doanh nghiệp

9 triệu 125 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán doanh nghiệp9,125,000 VNĐ