Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán doanh nghiệp

Biểu đồ lương kế toán doanh nghiệp

10 triệu 750 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán doanh nghiệp10,750,000 VNĐ