Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán thuế

Biểu đồ lương kế toán thuế

9 triệu 668 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán thuế9,668,000 VNĐ