Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán vật tư

Biểu đồ lương kế toán vật tư

8 triệu 83 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán vật tư8,083,000 VNĐ