Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kế toán vật tư

Biểu đồ lương kế toán vật tư

9 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kế toán vật tư9,333,000 VNĐ