Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư an toàn

Biểu đồ lương kỹ sư an toàn

17 triệu 200 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư an toàn17,200,000 VNĐ