Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư an toàn

Biểu đồ lương kỹ sư an toàn

14 triệu 250 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư an toàn14,250,000 VNĐ