Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư điều hoà

Biểu đồ lương kỹ sư điều hoà

12 triệu 83 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư điều hoà12,083,000 VNĐ