Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư điều hoà

Biểu đồ lương kỹ sư điều hoà

16 triệu 550 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư điều hoà16,550,000 VNĐ