Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư hệ thống

Biểu đồ lương kỹ sư hệ thống

12 triệu 857 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư hệ thống12,857,000 VNĐ