Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư hệ thống

Biểu đồ lương kỹ sư hệ thống

13 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư hệ thống13,000,000 VNĐ