Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư hiện trường

Biểu đồ lương kỹ sư hiện trường

13 triệu 724 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư hiện trường13,724,000 VNĐ