Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư hiện trường

Biểu đồ lương kỹ sư hiện trường

11 triệu 954 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư hiện trường11,954,000 VNĐ