Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư môi trường

Biểu đồ lương kỹ sư môi trường

12 triệu 375 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư môi trường12,375,000 VNĐ