Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư môi trường

Biểu đồ lương kỹ sư môi trường

11 triệu 678 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư môi trường11,678,000 VNĐ