Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư thiết bị

Biểu đồ lương kỹ sư thiết bị

16 triệu 312 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết bị16,312,000 VNĐ