Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư thiết bị

Biểu đồ lương kỹ sư thiết bị

13 triệu 818 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết bị13,818,000 VNĐ