Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư thiết kế máy

Biểu đồ lương kỹ sư thiết kế máy

17 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế máy17,500,000 VNĐ