Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư trắc địa

Biểu đồ lương kỹ sư trắc địa

17 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư trắc địa17,500,000 VNĐ