Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư trắc địa

Biểu đồ lương kỹ sư trắc địa

11 triệu 0 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư trắc địa11,000,000 VNĐ