Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư tự động hoá

Biểu đồ lương kỹ sư tự động hoá

19 triệu 83 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư tự động hoá19,083,000 VNĐ