Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư tự động hoá

Biểu đồ lương kỹ sư tự động hoá

12 triệu 200 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư tự động hoá12,200,000 VNĐ