Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư viễn thông

Biểu đồ lương kỹ sư viễn thông

22 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư viễn thông22,500,000 VNĐ