Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ sư xây dựng cầu đường

Biểu đồ lương kỹ sư xây dựng cầu đường

12 triệu 333 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ sư xây dựng cầu đường12,333,000 VNĐ