Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật phần mềm

Biểu đồ lương kỹ thuật phần mềm

4 triệu 550 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật phần mềm4,550,000 VNĐ