Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật phần mềm

Biểu đồ lương kỹ thuật phần mềm

8 triệu 500 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật phần mềm8,500,000 VNĐ