Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên

Biểu đồ lương kỹ thuật viên

11 triệu 603 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên11,603,000 VNĐ