Khảo sát mức lương theo ngành nghề

Tra cứu lương kỹ thuật viên

Biểu đồ lương kỹ thuật viên

10 triệu 336 nghìn VNĐ

Mức lương trung bình của kỹ thuật viên10,336,000 VNĐ